Menu
About Thông tin
Education Học vấn
Experience Kinh nghiệm
Contact liên hệ
welcome xin chào
I am Tue,
I am a javascript
web developer
Tôi là Tuệ,
Tôi là kỹ sư phần mềm,
làm về công nghệ web

about lời nói đầu

The past creates the present, the future is the result of the present, worry makes us tired, and fear makes us weak. let's enjoy the present as the fruit of the past and sow the best seeds for the future, strive for happiness but don't forget we are human Quá khứ tạo ra hiện tại, hiện tại kiến tạo tương lai, lo lắng làm cho ta mệt mỏi, sợ hãi làm cho ta yếu đuối. hãy tận hưởng hiện tại như quả ngọt từ quá khứ và gieo những hạt giống tốt nhất vì tương lai, phấn đấu vì hạnh phúc nhưng đừng quên bản chất con người

Download CV tải hồ sơ

Expertise kỹ năng

nodejs express reactjs mongodb aws

Education Học vấn